Matthew Walsh's EFL ESL website
home

Easy Tagalog with Janice

janice


1) Hello/  hello
2) Good morning = magandang (beautiful) umaga (morning)
3) Good night. = magandang gabi
4) Delicious! = masarap
5) Thank you = salamat
6) No, thank you. =  hindi po, salamat/ salamat nalang
7) Where is the bathroom? = nasa-an (where) ang (the) kubeta (bathroom)
8) How are you? = kumusta
9) May I have a (water) please? = pahingi ng tubig
10) How much is this? = magkano ito
11) See you later. = magkita nalang tayo mamaya